مصاحبه دکتر کاوه فرخ با بهنود مکری درباره کتاب سوم خود: ایران در جنگ

دکتر کاوه فرخ کارشناس تاریخ ایران و استاد دانشگاه در گفتگو با بهنود مکری درباره کتاب تازه خود ” ایران در جنگ ” که چندی پیش به زبان انگلیسی منتشر شد ، توضیحاتی داد

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s