محمود امیدسالار پهلوان مبارزه با فساد در ایرانشناسی اروپا محوران

مدت هاست که خاور شناسان غربی علیرغم نص صریح فردوسی در شاهنامه به در دست داشتن “نامه باستان” یا “نامه خسروان” اصرار دارند که از او چهره ای شبیه هومر نقال نیمه افسانه ای یونان یک شاعر بدیهه سرای شفاهی بسازند. این خاورشناسان غربی با ساده اندیشی یا غرض ورضی فردوسی را مکتوب کننده روایات شفاهی زمان خود می دانند و بدین ترتیب زمان “کتاب دار شدن” ایرانیان را هزار و پانصد سال بعد از یونانیان معرفی می کنند. البته روایات شفاهی تنها یکی از منابع فردوسی به شمار می رود. این دسته افراد و دنباله روهای ساده دل ایرانی شان ادعاهای دیگری هم دارند که در این مجال نمی گنجد. پرفسور محمود امید سالار است که در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تدریس می کند. ایشان بارها با مدارک متقن و کافی بی پایه بودن خیلی از این ادعاها را ثابت کردند و هزینه اش را هم دادند، از چاپ نشدن مقالاتشان در مجلات ایرانشناسی تا ترک شغل و کارگری! کتاب اخیر ایشان Iran’s Epic and America’s Empire هم حاوی نکاتی نغز در مورد شاهنامه است و اینکه چرا در این دوران بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم. این کتاب به ویژه برای نسل جوان ایرانی ساکن کشورهای غربی نوشته شده است. بخشی از مطلب ایشان در مورد فساد و پارتی بازی در ایرانشناسی را ملاحظه بفرمایید که در رد تاثیر پذیری فردوسی از هومر نوشتند:

با این که نگارنده در همان سالی که این مقاله [رابطه شاهنامه و ایلیاد] منتشر شد، مقاله ای در رد آن نوشت و به مجله مطالعات ایرانی/ Iranian studies که در آن زمان به سردبیری یکی از فضلای ایرانی منتشر می شد ارسال داشت، آن مقاله که رئوس مطالب آن را در این نوشته به تقدیم می رسد، مورد قبول سردبیر ایرانی آن نشریه واقع نشد. تسلط خارق العاده پیروان مکتب بدیهه سرایی شفاهی بر آنچه که درباره شاهنامه یا فردوسی در مجله مطالعات ایرانی در آمریکا چاپ می شود، اجازه بیان هیچ دیدگاه دیگری را در این مجله نمی دهد، زیرا هیئت ژوری که سردبیران این مجله برای رد یا قبول مقالات به آنها متکی هستند، هر دو از پیروان مکتب بدیهه سرایی شفاهی اند. اخیرا هم باز مقاله دیگری از حقیر که بزودی در ژورنال دیگری به چاپ  خواهد رسید و موضوع آن اختلاف نسخ شاهنامه فردوسی در کورد اسامی جانوسیار و ماهیار است، توسط یک سردبیر ایرانی دیگر همین نشریه به صلاحدید همین دو نفری که نه در نسخه شناسی کار کرده اند و نه قادرند که نسخه خطی بخوانند، رد شد. بنابراین کسانی که در ایران حسرت “آزادی قلم” یا “آزادی علمی” غربی را در سر می پرورانند، باید به این نکته توجه داشته باشند که از نظر تنوع بیان عقاید گوناگون علمی، مجلات ایرانی به مراتب بر ژورنال های علمی غربی مخصوصا مجله مطالعات ایرانی برتری دارند؛ زیرا نشریات شرق شناسی امریکا و اروپا معمولا تحت سیطره یک ایدئولوژی خاص منتشر می شوند و بیشتر تئوری یا مکتب مد روز را مد نظر دارند تا مدرک و سند یا نحوه استدلال.

سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی/ دکتر محمود امید سالار/بنیاد موقوفات افشار/ پانویس ص 223 و 224

نقد امید سالار بر دیویدسون

پاسخ دیویدسون به امیدسالار

مقاله پرفسور پورشریعتی در این مورد که نظر دکتر امیدسالار را تایید می کند

About these ads

One comment on “محمود امیدسالار پهلوان مبارزه با فساد در ایرانشناسی اروپا محوران

  1. [...] The Hessamoddin Shafeian has reported Professor Mahmoud Omidsalar’s serious concerns with respect to a growing Eurocentrist lobby wi….  [...]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s